Vi utvecklar kursplaner

Vi utvecklar kursplaner

Område
Yrkeshögskola

Vi har, efter att ha stöttat ett stort antal anordnare med att utveckla sina kursplaner, utvecklat en metod och matris för att arbeta med kursplaner som bl.a. maximerar tydligheten för alla parter - utbildningsledare, lärare och studerande.

Varför ta in stöttning i kursplansarbetet?

Bra kursplaner skapar bättre utbildning!
Lärarna får enklare att planera kurserna
Ledningsgruppen kan tydligare beställa rätt innehåll i utbildningen
Det finns många regler och riktlinjer för hur kursplaner ska utformas och det är lätt att råka göra fel
Tydliga kursplaner ger de studerande en tryggare utbildning

Du har väl inte missat YH-podden? I Avsnitt 2 pratade vi om kursplaner. Lyssna på avsnittet så kommer du lära dig massor, helt gratis! 😃
Ni lär er

Bootcamp kursplaner

Vi lär ut metodiken, ni väljer vilka och hur många hos er som deltar. Möjlighet till uppföljning där ni arbetar med en eller flera kursplaner emellan utbildningstillfällena.

10 000 kr per halvdag

Vi kvalitetssäkrar

Översyn av kursplaner

Vi går igenom era befintliga kursplaner och pekar ut eventuella fel, brister och otydligheter. Ni får ett välstrukturerat underlag med allt ni borde åtgärda och gör sen eventuella förändringar själva.

För hel utbildning: 3 000 kr per utbildning + 1 000 kr per kursplan

Vi gör allt

Revidering av kursplaner där vi gör jobbet åt er

Vi intervjuar utbildningsledare, ev. huvudlärare och/eller ledningsgrupp alternativt sakkunnig, åtgärdar alla ev. formaliafel, tänker igenom och säkerställer att utbildningens SeQF-nivå ligger rätt - med begriplighet som främsta ledstjärna.

För hel utbildning: 10 000 kr per utbildning + 2 500 kr per kursplan

Så jobbar vi med kursplaner

En bra kursplan enligt oss är ett dokument som är tydlig och utgör ett bra verktyg för de tre viktigaste intressenterna: utbildningens ledningsgrupp, de aktuella utbildarna och de studerande.

En bra kursplan är tydlig i både språk och form och ger de inblandade trygghet och arbetslugn genom att alla vet vad de studerande ska kunna efter varje kurs. Summan av alla läranderesultat för alla kurser i en utbildning på nivå Godkänt ska vara tillräcklig för att en studerande med genomgående Godkänt i betyg ska vara anställningsbar i de yrkesroller som utbildningen förbereder för.

Det är ett viktigt fundament inom Yrkeshögskolan att ledningsgruppen är delaktig i framtagandet av kursplanerna, därför ser vi till att så långt det är möjligt inkludera ledningsgruppen i detta arbete. Vi vet dock av erfarenhet att medlemmar i ledningsgruppen sällan har erfarenhet av varken Yrkeshögskolan och dess regelverk eller av undervisning och pedagogik. Därför lägger vi stor vikt även vid vår egen kompetens och erfarenhet av detta och ser till att ledningsgruppen kan fokusera på de kvalifikationer de vill se hos nyanställda, så att utbildningens studerande blir så attraktiva som möjligt på arbetsmarknaden inom relevant yrkesroll.

Verktyg

När vi arbetar igenom befintliga kursplaner för en hel utbildning arbetar vi med främst två konkreta verktyg: en relationsdatabas som byggs upp specifikt för varje utbildning och en kursplansmatris utvecklad av oss på Qlok. Matrisformen används i kursplansutkasten som arbetet resulterar i.

Inledande möte

Utöver utbildningens utbildningsplan och dess kursplaner önskar vi i arbetets inledning även få del av den kursföljd som används och ett kortare inledande samtal med aktuell utbildningsledare och/eller person hos anordnaren med god kunskap om anordnarens rutiner. Detta görs för att i möjligaste mån kunna ta hänsyn till lokala erfarenheter och praktiska förutsättningar som lämpligen påverkar kursplanernas utformning och utbildningens design.

I det inledande samtalet säkerställer vi även att kursplanerna förses med skrivningar om reglerna för omtenta etc. som stämmer med hur den aktuella anordnaren arbetar. Information om vilka rutiner som finns hos anordnaren kring LIA och examensarbete och om detta önskas påverka LIA- respektive examenskursernas utformning inhämtas också i detta samtal, samt en lista över examinationsformer som anordnaren helst använder. Eventuella anvisningar om grafisk profil och förutsättningar för att följa dessa, såsom logotyper, typsnitt etc., behöver även de lämnas till Qlok i detta skede - i annat fall åtar sig anordnaren att själva göra sådana layoutmässiga anpassningar i efterhand.

Inledande arbete med databas - nedmontering

Inledningsvis bryter Qlok ner alla kursplaner i sina lärandemål och lägger även till mål om det finns saker i innehållsbeskrivningen som inte återfinns bland lärandemålen. Lärandemålen förs in i en databas och till dem, vart och ett, kopplas egenskapen vilken kurs de i utgångsläge tillhör. Därefter tillser vi att alla kunskaper, färdigheter och kompetenser är just vad de säger sig vara, justerar vid behov och förser lärandemålen även med den egenskapen. Qlok eliminerar vidare eventuella dubbletter bland lärandemålen, alternativt bryter isär lärandemålet och ser till att det finns progression mellan de nya. Sedan mappas alla lärandemål mot utbildningsmålen i utbildningsplanen och lärandemålen i relationsdatabasen förses även med egenskapen utbildningsmål. Eventuella lärandemål utan uppenbar grund i utbildningsplanens utbildningsmål flaggas upp med kommentar.

Obs! Eventuella utbildningsmål i utbildningsplanen som inte går att koppla till något lärandemål i kursplanerna flaggas upp med kommentar, föreligger detta meddelas uppdragsgivaren om detta skyndsamt och om så är fallet beslutas gemensamt hur problemet bäst avhjälps. Är problemen stora kan Qloks arbete med utbildningens kursplaner behöva pausas i väntan på att ledningsgrupp återkommer med förslag på lärandemål. Om uppdragsgivaren så önskar kan vi på Qlok eventuellt föreslå formulering av nya lärandemål utifrån utbildningsmålen för ledningsgruppen, men då behöver en dialog föras mellan Qlok och uppdragsgivaren kring huruvida detta går och kan ingå i uppdragets fasta pris.

Fortsatt arbete med databas - återuppbyggnad

Med hjälp av den databas med lärandemål som byggts upp bygger Qlok sedan upp kurserna igen utifrån befintligt namn och poängomfattning. Vi tillser att alla lärandemål i en enskild kurs förefaller rimliga att uppnå och testa inom kursens ramar. Observera att lärandemål kan komma att hamna i andra kurser än ursprungligt då detta faller sig naturligt. Vi anpassar fördelningen av lärandemål mellan kurser utifrån dess typ: vad som är lämpligt att testa i en kurs skiljer sig något mellan vanliga kurser och LIA- respektive examenskurser. Lärandemålens fördelning mellan kurser påverkas även av hur kurserna förhåller sig progressionsmässigt till varandra. Som helhet eftersträvar vi av pedagogiska skäl en lärande- stegring med exempelvis grundläggande kunskapsmål i de inledande kurserna med stegvis mer inslag av färdigheter och kompetenser, och i slut-LIA bara kompetenser.

Tydliga formuleringar i samklang med SeQF

Därefter arbetar vi med formulering av lärandemålen med begriplighet som ledstjärna och SeQF-beskrivningarna, ev. även EQF, gymnasiekursplaner etc. som referenser för att hitta rätt nivå för en yrkeshögskoleutbildning på den nivå i SeQF -skalan som den ligger på, vanligen nivå 5.

Remissrunda med ledningsgrupp, VG-nivå

När kursplanerna, eller rättare kursplansutkasten, kommit till detta stadium önskas input från aktuell ledningsgrupp, alternativt sakkunnig på uppdrag av ledningsgruppen. Qlok ser helst att detta kan göras i realtid. Målen med detta arbetsmöte är 1. att rensa bort eventuella mål som inte är fullt ut relevanta för den yrkesroll utbildningen leder till, 2. att undanröja eventuella olämpliga formuleringar/justera dessa, samt 3. identifiera vilka lärandemål - idealt ett fåtal per kurs - som lämpar sig särskilt för en Väl Godkänd-stegring, och om möjligt även formulera dem på sittande möte. Vägledande frågeställning för att hitta Väl Godkänd-nivån är: “vad i branschens ögon gör en kandidat till ett arbete bättre kvalificerad än en annan kandidat som även den uppfyller de krav på kunskaper, färdigheter och kompetenser som yrkesrollen ställer?”, där ligger den VG-nivå Qlok rekommenderar.

Examinationsformer, kursbeskrivningar och utbildningsplanen

Efter en andra vända med formuleringsarbete förser Qlok sedan varje lärandemål, alternativt varje enskild kursplan, med examinationsform/examinationsformer. Om så önskas kan dessa sättas i dialog med utbildningsledare och/eller undervisande personal. Kursplanerna förses sedan med korta kursbeskrivningar.

Till sist återvänder vi på Qlok till utbildningsplanen för att se till att den och kursplanerna i sina nya former verkligen speglar varandra. Om ledningsgruppen under remissfasen påbörjat en betydande förändring av utbildningen för att spegla aktuell arbetsmarknad och beslutar att anta de nya kursplanerna så kan Utbildningsplanen behöva uppdateras. Då bifogar vi jämte kursplansutkasten en skriftlig kommentar kring vad i utbildningsplanen ledningsgruppen tillsammans med anordnaren bör ansöka om att ändra hos Myndigheten för yrkeshögskolan. Eventuellt kan också rekommendationer lämnas om att undersöka möjligheterna att sammanslå kurser om kurserna är mycket många och korta för att t.ex. möjliggöra projektarbeten eller motsvarande som examinationsform och minska mängden administration hos anordnaren om det upplevs som ett problem.

Därefter överlämnar Qlok kursplansutkasten till anordnaren att layouta utifrån anordnarens grafiska profil om detta inte redan gjorts, och vidare till ledningsgrupp att anta och förvalta vidare.